สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล ยินดีต้อนรับทุกท่านข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ความเป็นมาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ความเป็นมาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 1. ความเป็นมาของคณะกรรมการ
ผลการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
บทความที่น่าสนใจ
บทความพิเศษ เรื่อง มุมมองต่องานวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 1. บทความพิเศษ เรื่อง มุมมองต่องานวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

บทความ เรื่อง ปัญหาเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : การตีความของศาลและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 1. บทความ เรื่อง ปัญหาเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : การตีความของศาลและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

บันทึกคำบรรยาย เรื่อง ข้อพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 1. บันทึกคำบรรยาย เรื่อง ข้อพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล แยกตามประเภทคดี
คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครอง
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 95/2559
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2556
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2556
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2556
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2556
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2556
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 115/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ฯ
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2559

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2559
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2559
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2559
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2559
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2559
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2559
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2559
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2559
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2559
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 97/2559
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 110/2559
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 112/2559
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2556
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2556
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2556
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 80/2556
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 95/2556
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 107/2556
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 109/2556
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 125/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2559
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2559
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2559
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51-52/2559
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2559
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 98/2559
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 118/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2560
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2559
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2559
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2559
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2559
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2559
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2559
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2559
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2559
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2559
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2559
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2559
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 81/2559
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82/2559
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 109/2559
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 111/2559
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2556
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2556
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2556
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2556
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2556
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2556
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2556
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 74/2556
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2556
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2556
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2556
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78/2556
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 79/2556
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 88/2556
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 89/2556
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 90/2556
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 91/2556
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 92/2556
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 93/2556
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 104/2556
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 105/2556
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 106/2556
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 122/2556
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 126/2556
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 154/2556
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 156/2556
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 157/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2560
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2560
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2560
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2560
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2560
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2560
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2559
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2559
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2559
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2559
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2559
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2559
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2559
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2559
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2559
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2559
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2559
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2559
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2559
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2559
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2559
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2559
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2559
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2559
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2559
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2559
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2559
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2559
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2559
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2559
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2559
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2559
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2559
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2559
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2559
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2559
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2559
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2559
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 74/2559
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2559
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2559
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2559
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 84/2559
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 85/2559
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 86/2559
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 87/2559
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 88/2559
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 90/2559
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 91/2559
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 94/2559
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 99/2559
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 100/2559
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 101/2559
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 102/2559
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 103/2559
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 104/2559
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 105/2559
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 106/2559
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 107/2559
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 108/2559
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 114/2559
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 115/2559
 64. ย่อคำวินิจฉัยที่ 116/2559
 65. ย่อคำวินิจฉัยที่ 117/2559
 66. ย่อคำวินิจฉัยที่ 118/2559
 67. ย่อคำวินิจฉัยที่ 119/2559
 68. ย่อคำวินิจฉัยที่ 120/2559
 69. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2556
 70. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2556
 71. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2556
 72. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2556
 73. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2556
 74. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2556
 75. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2556
 76. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2556
 77. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2556
 78. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2556
 79. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2556
 80. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2556
 81. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2556 - 56/2556
 82. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2556
 83. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2556
 84. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2556
 85. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2556
 86. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2556
 87. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2556
 88. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2556
 89. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2556
 90. ย่อคำวินิจฉัยที่ 83/2556
 91. ย่อคำวินิจฉัยที่ 84/2556
 92. ย่อคำวินิจฉัยที่ 85/2556
 93. ย่อคำวินิจฉัยที่ 94/2556
 94. ย่อคำวินิจฉัยที่ 96/2556
 95. ย่อคำวินิจฉัยที่ 97/2556
 96. ย่อคำวินิจฉัยที่ 98/2556
 97. ย่อคำวินิจฉัยที่ 99/2556
 98. ย่อคำวินิจฉัยที่ 100/2556
 99. ย่อคำวินิจฉัยที่ 108/2556
 100. ย่อคำวินิจฉัยที่ 110/2556
 101. ย่อคำวินิจฉัยที่ 111/2556
 102. ย่อคำวินิจฉัยที่ 112/2556
 103. ย่อคำวินิจฉัยที่ 114/2556
 104. ย่อคำวินิจฉัยที่ 116/2556
 105. ย่อคำวินิจฉัยที่ 117/2556
 106. ย่อคำวินิจฉัยที่ 119/2556
 107. ย่อคำวินิจฉัยที่ 120/2556
 108. ย่อคำวินิจฉัยที่ 121/2556
 109. ย่อคำวินิจฉัยที่ 127/2556
 110. ย่อคำวินิจฉัยที่ 128/2556
 111. ย่อคำวินิจฉัยที่ 129/2556
 112. ย่อคำวินิจฉัยที่ 130/2556
 113. ย่อคำวินิจฉัยที่ 131/2556
 114. ย่อคำวินิจฉัยที่ 133/2556
 115. ย่อคำวินิจฉัยที่ 134/2556
 116. ย่อคำวินิจฉัยที่ 135/2556
 117. ย่อคำวินิจฉัยที่ 136/2556
 118. ย่อคำวินิจฉัยที่ 137/2556
 119. ย่อคำวินิจฉัยที่ 138/2556
 120. ย่อคำวินิจฉัยที่ 139/2556
 121. ย่อคำวินิจฉัยที่ 140/2556
 122. ย่อคำวินิจฉัยที่ 141/2556
 123. ย่อคำวินิจฉัยที่ 142/2556
 124. ย่อคำวินิจฉัยที่ 143/2556
 125. ย่อคำวินิจฉัยที่ 144/2556
 126. ย่อคำวินิจฉัยที่ 145/2556
 127. ย่อคำวินิจฉัยที่ 146/2556
 128. ย่อคำวินิจฉัยที่ 147/2556
 129. ย่อคำวินิจฉัยที่ 148/2556
 130. ย่อคำวินิจฉัยที่ 149/2556
 131. ย่อคำวินิจฉัยที่ 150/2556
 132. ย่อคำวินิจฉัยที่ 151/2556
 133. ย่อคำวินิจฉัยที่ 152/2556
 134. ย่อคำวินิจฉัยที่ 153/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2559
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2559
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2559
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2559

คดีพิพาทเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลทหาร
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2559
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2556

คำร้องขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับคำพิพากษา/คำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2559
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2559
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2559
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 113/2559
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2556
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2556
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2556
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2556
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78-79/2559
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 86/2556
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 102/2556
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 123/2556
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 124/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2559

คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 89/2559

คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2556
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 87/2556
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 103/2556

คดีเกี่ยวกับสิทธิในทางแพ่ง
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2556
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 101/2556

คดีพิพาทเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลชำนัญพิเศษ
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82/2556

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2556-2560
ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2560
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2560
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2560
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2560
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2560
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2560
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2560
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2560
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2560
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2560
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2560
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2560
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2560
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2560
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2560
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2560
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2560
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2560

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2559
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2559
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2559
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2559
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2559
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2559
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2559
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2559
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2559
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2559
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2559
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2559
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2559
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2559
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2559
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2559
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2559
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2559
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2559
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2559
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2559
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2559
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2559
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2559
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2559
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2559
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2559
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2559
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2559
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2559
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2559
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2559
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2559
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2559
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2559
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2559
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2559
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2559
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2559
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2559
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2559
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2559
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2559
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2559
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2559
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2559
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2559
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2559
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2559
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2559
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51 - 52/2559
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2559
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2559
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2559
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2559
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2559
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2559
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2559
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2559
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2559
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2559
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2559
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2559
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2559
 64. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2559
 65. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2559
 66. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2559
 67. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2559
 68. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2559
 69. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2559
 70. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2559
 71. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2559
 72. ย่อคำวินิจฉัยที่ 74/2559
 73. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2559
 74. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2559
 75. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2559
 76. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78-79/2559
 77. ย่อคำวินิจฉัยที่ 81/2559
 78. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82/2559
 79. ย่อคำวินิจฉัยที่ 83/2559
 80. ย่อคำวินิจฉัยที่ 84/2559
 81. ย่อคำวินิจฉัยที่ 85/2559
 82. ย่อคำวินิจฉัยที่ 86/2559
 83. ย่อคำวินิจฉัยที่ 87/2559
 84. ย่อคำวินิจฉัยที่ 88/2559
 85. ย่อคำวินิจฉัยที่ 89/2559
 86. ย่อคำวินิจฉัยที่ 90/2559
 87. ย่อคำวินิจฉัยที่ 91/2559
 88. ย่อคำวินิจฉัยที่ 92/2559
 89. ย่อคำวินิจฉัยที่ 93/2559
 90. ย่อคำวินิจฉัยที่ 94/2559
 91. ย่อคำวินิจฉัยที่ 95/2559
 92. ย่อคำวินิจฉัยที่ 97/2559
 93. ย่อคำวินิจฉัยที่ 98/2559
 94. ย่อคำวินิจฉัยที่ 99/2559
 95. ย่อคำวินิจฉัยที่ 100/2559
 96. ย่อคำวินิจฉัยที่ 101/2559
 97. ย่อคำวินิจฉัยที่ 102/2559
 98. ย่อคำวินิจฉัยที่ 103/2559
 99. ย่อคำวินิจฉัยที่ 104/2559
 100. ย่อคำวินิจฉัยที่ 105/2559
 101. ย่อคำวินิจฉัยที่ 106/2559
 102. ย่อคำวินิจฉัยที่ 107/2559
 103. ย่อคำวินิจฉัยที่ 108/2559
 104. ย่อคำวินิจฉัยที่ 109/2559
 105. ย่อคำวินิจฉัยที่ 110/2559
 106. ย่อคำวินิจฉัยที่ 111/2559
 107. ย่อคำวินิจฉัยที่ 112/2559
 108. ย่อคำวินิจฉัยที่ 113/2559
 109. ย่อคำวินิจฉัยที่ 114/2559
 110. ย่อคำวินิจฉัยที่ 115/2559
 111. ย่อคำวินิจฉัยที่ 116/2559
 112. ย่อคำวินิจฉัยที่ 117/2559
 113. ย่อคำวินิจฉัยที่ 118/2559
 114. ย่อคำวินิจฉัยที่ 119/2559
 115. ย่อคำวินิจฉัยที่ 120/2559

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2558
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2558
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2558
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2558
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2558
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2558
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2558
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2558
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2558
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2558
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2558
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2558
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2558
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2558
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2558
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2558
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2558
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2558
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2558
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2558
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2558
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2558
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2558
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2558
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2558
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2558
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2558
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2558
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2558
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2558
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2558
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2558
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2558
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2558
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2558
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2558
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2558
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2558
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2558
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2558
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2558
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2558
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2558
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2558
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2558
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2558
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2558
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2558
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2558
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2558
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2558
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2558
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2558
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2558
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2558
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2558
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2558
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2558
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2558
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2558
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2558
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2558
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2558
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2558
 64. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2558
 65. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2558
 66. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2558
 67. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2558
 68. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2558
 69. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2558
 70. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2558
 71. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2558
 72. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2558
 73. ย่อคำวินิจฉัยที่ 74/2558
 74. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2558
 75. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2558
 76. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2558
 77. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78/2558
 78. ย่อคำวินิจฉัยที่ 79/2558
 79. ย่อคำวินิจฉัยที่ 80/2558
 80. ย่อคำวินิจฉัยที่ 81/2558
 81. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82/2558
 82. ย่อคำวินิจฉัยที่ 83/2558
 83. ย่อคำวินิจฉัยที่ 84/2558
 84. ย่อคำวินิจฉัยที่ 85/2558
 85. ย่อคำวินิจฉัยที่ 86/2558
 86. ย่อคำวินิจฉัยที่ 87/2558
 87. ย่อคำวินิจฉัยที่ 88/2558
 88. ย่อคำวินิจฉัยที่ 89/2558
 89. ย่อคำวินิจฉัยที่ 90/2558
 90. ย่อคำวินิจฉัยที่ 91/2558
 91. ย่อคำวินิจฉัยที่ 92/2558
 92. ย่อคำวินิจฉัยที่ 93/2558
 93. ย่อคำวินิจฉัยที่ 94/2558
 94. ย่อคำวินิจฉัยที่ 95/2558
 95. ย่อคำวินิจฉัยที่ 96/2558
 96. ย่อคำวินิจฉัยที่ 97/2558
 97. ย่อคำวินิจฉัยที่ 98/2558
 98. ย่อคำวินิจฉัยที่ 99/2558
 99. ย่อคำวินิจฉัยที่ 100/2558
 100. ย่อคำวินิจฉัยที่ 101/2558

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2557
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2557
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2557
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2557
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2557
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2557
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2557
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2557
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2557
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2557
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2557
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2557
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2557
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2557
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2557
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2557
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2557
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2557
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2557
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2557
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2557
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2557
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2557
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2557
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2557
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2557
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2557
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2557
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2557
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2557
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2557
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2557
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2557
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2557
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2557
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2557
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2557
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2557
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2557
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2557
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2557
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2557
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2557
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2557
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2557
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2557
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2557
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2557
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2557
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2557
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2557
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2557
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2557
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2557
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2557
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2557
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2557
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2557
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2557
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2557
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2557
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2557
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2557
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2557
 64. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2557
 65. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2557
 66. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2557
 67. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2557
 68. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2557
 69. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2557
 70. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2557
 71. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2557
 72. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2557
 73. ย่อคำวินิจฉัยที่ 74/2557
 74. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2557
 75. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2557
 76. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2557
 77. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78/2557
 78. ย่อคำวินิจฉัยที่ 79/2557
 79. ย่อคำวินิจฉัยที่ 80/2557
 80. ย่อคำวินิจฉัยที่ 81/2557
 81. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82/2557
 82. ย่อคำวินิจฉัยที่ 83/2557
 83. ย่อคำวินิจฉัยที่ 84/2557
 84. ย่อคำวินิจฉัยที่ 85/2557
 85. ย่อคำวินิจฉัยที่ 86/2557
 86. ย่อคำวินิจฉัยที่ 87/2557
 87. ย่อคำวินิจฉัยที่ 88/2557
 88. ย่อคำวินิจฉัยที่ 89/2557
 89. ย่อคำวินิจฉัยที่ 90/2557
 90. ย่อคำวินิจฉัยที่ 91/2557
 91. ย่อคำวินิจฉัยที่ 92/2557
 92. ย่อคำวินิจฉัยที่ 93/2557
 93. ย่อคำวินิจฉัยที่ 94/2557
 94. ย่อคำวินิจฉัยที่ 95/2557
 95. ย่อคำวินิจฉัยที่ 96/2557
 96. ย่อคำวินิจฉัยที่ 97/2557
 97. ย่อคำวินิจฉัยที่ 98/2557
 98. ย่อคำวินิจฉัยที่ 99/2557
 99. ย่อคำวินิจฉัยที่ 100/2557
 100. ย่อคำวินิจฉัยที่ 101/2557
 101. ย่อคำวินิจฉัยที่ 102/2557
 102. ย่อคำวินิจฉัยที่ 103/2557
 103. ย่อคำวินิจฉัยที่ 104/2557
 104. ย่อคำวินิจฉัยที่ 105/2557
 105. ย่อคำวินิจฉัยที่ 106/2557
 106. ย่อคำวินิจฉัยที่ 107/2557
 107. ย่อคำวินิจฉัยที่ 108/2557
 108. ย่อคำวินิจฉัยที่ 109/2557
 109. ย่อคำวินิจฉัยที่ 110/2557
 110. ย่อคำวินิจฉัยที่ 111/2557
 111. ย่อคำวินิจฉัยที่ 112/2557
 112. ย่อคำวินิจฉัยที่ 113/2557
 113. ย่อคำวินิจฉัยที่ 114/2557
 114. ย่อคำวินิจฉัยที่ 115/2557
 115. ย่อคำวินิจฉัยที่ 116/2557
 116. ย่อคำวินิจฉัยที่ 117/2557
 117. ย่อคำวินิจฉัยที่ 118/2557
 118. ย่อคำวินิจฉัยที่ 119/2557
 119. ย่อคำวินิจฉัยที่ 120/2557
 120. ย่อคำวินิจฉัยที่ 121/2557
 121. ย่อคำวินิจฉัยที่ 122/2557
 122. ย่อคำวินิจฉัยที่ 123/2557
 123. ย่อคำวินิจฉัยที่ 124/2557
 124. ย่อคำวินิจฉัยที่ 125/2557
 125. ย่อคำวินิจฉัยที่ 126/2557
 126. ย่อคำวินิจฉัยที่ 127/2557
 127. ย่อคำวินิจฉัยที่ 128/2557
 128. ย่อคำวินิจฉัยที่ 129/2557
 129. ย่อคำวินิจฉัยที่ 130/2557
 130. ย่อคำวินิจฉัยที่ 131/2557
 131. ย่อคำวินิจฉัยที่ 132/2557
 132. ย่อคำวินิจฉัยที่ 133/2557
 133. ย่อคำวินิจฉัยที่ 134/2557
 134. ย่อคำวินิจฉัยที่ 135/2557
 135. ย่อคำวินิจฉัยที่ 136/2557
 136. ย่อคำวินิจฉัยที่ 137/2557
 137. ย่อคำวินิจฉัยที่ 138/2557
 138. ย่อคำวินิจฉัยที่ 139/2557
 139. ย่อคำวินิจฉัยที่ 140/2557

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2556
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2556
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2556
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2556
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2556
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2556
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2556
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2556
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2556
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2556
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2556
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2556
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2556
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2556
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2556
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2556
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2556
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2556
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2556
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2556
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2556
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2556
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2556
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2556
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2556
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2556
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26 - 56/2556
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2556
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2556
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2556
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2556
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2556
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2556
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2556
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2556
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2556
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2556
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2556
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2556
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2556
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2556
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2556
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2556
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2556
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 74/2556
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2556
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2556
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2556
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78/2556
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 79/2556
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 80/2556
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82/2556
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 83/2556
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 84/2556
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 85/2556
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 86/2556
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 87/2556
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 88/2556
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 89/2556
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 90/2556
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 91/2556
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 92/2556
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 93/2556
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 94/2556
 64. ย่อคำวินิจฉัยที่ 95/2556
 65. ย่อคำวินิจฉัยที่ 96/2556
 66. ย่อคำวินิจฉัยที่ 97/2556
 67. ย่อคำวินิจฉัยที่ 98/2556
 68. ย่อคำวินิจฉัยที่ 99/2556
 69. ย่อคำวินิจฉัยที่ 100/2556
 70. ย่อคำวินิจฉัยที่ 101/2556
 71. ย่อคำวินิจฉัยที่ 102/2556
 72. ย่อคำวินิจฉัยที่ 103/2556
 73. ย่อคำวินิจฉัยที่ 104/2556
 74. ย่อคำวินิจฉัยที่ 105/2556
 75. ย่อคำวินิจฉัยที่ 106/2556
 76. ย่อคำวินิจฉัยที่ 107/2556
 77. ย่อคำวินิจฉัยที่ 108/2556
 78. ย่อคำวินิจฉัยที่ 109/2556
 79. ย่อคำวินิจฉัยที่ 110/2556
 80. ย่อคำวินิจฉัยที่ 111/2556
 81. ย่อคำวินิจฉัยที่ 112/2556
 82. ย่อคำวินิจฉัยที่ 114/2556
 83. ย่อคำวินิจฉัยที่ 115/2556
 84. ย่อคำวินิจฉัยที่ 116/2556
 85. ย่อคำวินิจฉัยที่ 117/2556
 86. ย่อคำวินิจฉัยที่ 118/2556
 87. ย่อคำวินิจฉัยที่ 119/2556
 88. ย่อคำวินิจฉัยที่ 120/2556
 89. ย่อคำวินิจฉัยที่ 121/2556
 90. ย่อคำวินิจฉัยที่ 122/2556
 91. ย่อคำวินิจฉัยที่ 123/2556
 92. ย่อคำวินิจฉัยที่ 124/2556
 93. ย่อคำวินิจฉัยที่ 125/2556
 94. ย่อคำวินิจฉัยที่ 126/2556
 95. ย่อคำวินิจฉัยที่ 127/2556
 96. ย่อคำวินิจฉัยที่ 128/2556
 97. ย่อคำวินิจฉัยที่ 129/2556
 98. ย่อคำวินิจฉัยที่ 130/2556
 99. ย่อคำวินิจฉัยที่ 131/2556
 100. ย่อคำวินิจฉัยที่ 132/2556
 101. ย่อคำวินิจฉัยที่ 133/2556
 102. ย่อคำวินิจฉัยที่ 134/2556
 103. ย่อคำวินิจฉัยที่ 135/2556
 104. ย่อคำวินิจฉัยที่ 136/2556
 105. ย่อคำวินิจฉัยที่ 137/2556
 106. ย่อคำวินิจฉัยที่ 138/2556
 107. ย่อคำวินิจฉัยที่ 139/2556
 108. ย่อคำวินิจฉัยที่ 140/2556
 109. ย่อคำวินิจฉัยที่ 141/2556
 110. ย่อคำวินิจฉัยที่ 142/2556
 111. ย่อคำวินิจฉัยที่ 143/2556
 112. ย่อคำวินิจฉัยที่ 144/2556
 113. ย่อคำวินิจฉัยที่ 145/2556
 114. ย่อคำวินิจฉัยที่ 146/2556
 115. ย่อคำวินิจฉัยที่ 147/2556
 116. ย่อคำวินิจฉัยที่ 148/2556
 117. ย่อคำวินิจฉัยที่ 149/2556
 118. ย่อคำวินิจฉัยที่ 150/2556
 119. ย่อคำวินิจฉัยที่ 151/2556
 120. ย่อคำวินิจฉัยที่ 152/2556
 121. ย่อคำวินิจฉัยที่ 153/2556
 122. ย่อคำวินิจฉัยที่ 154/2556
 123. ย่อคำวินิจฉัยที่ 155/2556
 124. ย่อคำวินิจฉัยที่ 156/2556
 125. ย่อคำวินิจฉัยที่ 157/2556

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2551-2555
ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2555
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2555
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2555
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2555
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2555
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2555
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2555
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2555
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2555
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2555
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2555
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2555
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2555
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2555
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2555
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2555
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2555
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17 - 41/2555
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2555
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2555
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2555
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2555
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2555
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2555
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2555
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2555
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2555
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2555
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2555
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2555
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2555
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2555
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2555
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2555
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2555
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2555
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2555
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2555
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2555
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2555
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 64/2555
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 65/2555
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 66/2555
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 67/2555
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 68/2555
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 69/2555
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 70/2555
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 71/2555
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 72/2555
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 73/2555
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 75/2555
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 76/2555
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 77/2555
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 78/2555
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 79/2555
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 80/2555
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 81/2555
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 82 - 110/2555

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2554
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2554
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2554
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2554
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2554
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2554
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2554
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2554
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2554
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2554
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2554
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2554
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2554
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2554
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2554
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2554
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2554
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2554
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2554
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2554
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2554
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2554
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2554
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2554
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2554
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2554
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2554
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2554
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2554
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2554
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2554
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2554
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2554
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2554
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2554
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2554
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2554
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2554
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2554
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2554
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2554
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2554
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2554
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2554
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2554
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2554
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2554
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2554
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2554
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2554
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2554
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2554
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2554
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2554
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2554

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2553
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2553
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2553
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2553
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2553
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2553
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2553
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2553
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2553
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2553
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2553
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2553
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2553
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2553
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2553
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2553
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2553
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2553
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2553
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2553
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2553
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2553
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2553
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2553
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2553
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2553
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2553
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2553
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2553
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2553
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2553
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2553
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2553
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2553
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2553
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2553
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2553
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2553
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2553
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2553
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2553
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2553
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2553
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2553
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2553
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2553
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2553
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2553
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2553
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2553
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2553
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2553
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2553
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2553
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2553
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2553
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2553
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2553
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2553
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2553
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2553
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2553
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2553
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2553

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2552
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2552
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2552
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2552
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2552
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2552
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2552
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2552
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2552
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2552
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2552
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2552
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2552
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2552
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2552
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2552
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2552
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2552
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2552
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2552
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2552
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2552
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2552
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2552
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2552
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2552
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2552
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2552

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2551
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2551
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2551
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2551
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2551
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2551
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2551
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2551
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2551
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2551
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2551
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2551
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2551
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2551
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2551
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2551
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2551
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2551
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2551
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2551
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2551
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2551
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2551
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2551
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2551
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2551
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2551
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2551
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2551
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2551
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2551
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2551
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2551
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2551

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544-2550
ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2550
 1. ย่อคำวินิจฉัยทึ่ 01/2550
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2550
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2550
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2550
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2550
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2550
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2550
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2550
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2550
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2550
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2550
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2550
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2550
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2550
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2550
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2550
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2550
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2550
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2550
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2550
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2550
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2550
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2550
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2550
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2550
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2550
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2550
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2550
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2550
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2550
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2550
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2550
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2550
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2550
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2550
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2550
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2550

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2549
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2549
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2549
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2549
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2549
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2549
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2549
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2549
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2549
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2549
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2549
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2549
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2549
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2549
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2549
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2549
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2549
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2549
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2549
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2549
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2549
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2549
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2549
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2549
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2549
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2549
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2549
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2549
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2549
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2549
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2549
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2549

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2548
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2548
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2548
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2548
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2548
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2548
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2548
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2548
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2548
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2548
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2548
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2548
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2548
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2548
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2548
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2548
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2548
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2548
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2548
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2548
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2548
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2548
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2548
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2548
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2548
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2548
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2548
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2548
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2548
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2548
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2548
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2548
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2548
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2548
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2548
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2548
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2548
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2548
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2548
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2548
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2548
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2548
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2548
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2548
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2548
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2548
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2548
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2548
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2548
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2548

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2547
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2547
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2547
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2547
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2547
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2547
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2547
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2547
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2547
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2547
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2547
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2547
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2547
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2547
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2547
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2547
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2547
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2547
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2547
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2547
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2547
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2547
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2547
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2547
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2547
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2547
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2547
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2547
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2547
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2547
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2547
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2547
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2547
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2547
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2547
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2547
 36. ย่อคำวินิจฉัยที่ 36/2547
 37. ย่อคำวินิจฉัยที่ 37/2547
 38. ย่อคำวินิจฉัยที่ 38/2547
 39. ย่อคำวินิจฉัยที่ 39/2547
 40. ย่อคำวินิจฉัยที่ 40/2547
 41. ย่อคำวินิจฉัยที่ 41/2547
 42. ย่อคำวินิจฉัยที่ 42/2547
 43. ย่อคำวินิจฉัยที่ 43/2547
 44. ย่อคำวินิจฉัยที่ 44/2547
 45. ย่อคำวินิจฉัยที่ 45/2547
 46. ย่อคำวินิจฉัยที่ 46/2547
 47. ย่อคำวินิจฉัยที่ 47/2547
 48. ย่อคำวินิจฉัยที่ 48/2547
 49. ย่อคำวินิจฉัยที่ 49/2547
 50. ย่อคำวินิจฉัยที่ 50/2547
 51. ย่อคำวินิจฉัยที่ 51/2547
 52. ย่อคำวินิจฉัยที่ 52/2547
 53. ย่อคำวินิจฉัยที่ 53/2547
 54. ย่อคำวินิจฉัยที่ 54/2547
 55. ย่อคำวินิจฉัยที่ 55/2547
 56. ย่อคำวินิจฉัยที่ 56/2547
 57. ย่อคำวินิจฉัยที่ 57/2547
 58. ย่อคำวินิจฉัยที่ 58/2547
 59. ย่อคำวินิจฉัยที่ 59/2547
 60. ย่อคำวินิจฉัยที่ 60/2547
 61. ย่อคำวินิจฉัยที่ 61/2547
 62. ย่อคำวินิจฉัยที่ 62/2547
 63. ย่อคำวินิจฉัยที่ 63/2547

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2546
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2546
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2546
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2546
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2546
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2546
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2546
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่ 08/2546
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่ 09/2546
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่ 10/2546
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่ 11/2546
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2546
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2546
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2546
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2546
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2546
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2546
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2546
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2546
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2546
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2546
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2546
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2546
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2546
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2546
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2546
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2546
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2546
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2546
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2546
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2546
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2546
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2546
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2546
 35. ย่อคำวินิจฉัยที่ 35/2546

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2545
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2545
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 02/2545
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 03/2545
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 04/2545
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 05/2545
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 06/2545
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 07/2545
 8. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 08/2545
 9. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 09/2545
 10. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 10/2545
 11. ย่อคำวินิจฉัยที่่ 11/2545
 12. ย่อคำวินิจฉัยที่ 12/2545
 13. ย่อคำวินิจฉัยที่ 13/2545
 14. ย่อคำวินิจฉัยที่ 14/2545
 15. ย่อคำวินิจฉัยที่ 15/2545
 16. ย่อคำวินิจฉัยที่ 16/2545
 17. ย่อคำวินิจฉัยที่ 17/2545
 18. ย่อคำวินิจฉัยที่ 18/2545
 19. ย่อคำวินิจฉัยที่ 19/2545
 20. ย่อคำวินิจฉัยที่ 20/2545
 21. ย่อคำวินิจฉัยที่ 21/2545
 22. ย่อคำวินิจฉัยที่ 22/2545
 23. ย่อคำวินิจฉัยที่ 23/2545
 24. ย่อคำวินิจฉัยที่ 24/2545
 25. ย่อคำวินิจฉัยที่ 25/2545
 26. ย่อคำวินิจฉัยที่ 26/2545
 27. ย่อคำวินิจฉัยที่ 27/2545
 28. ย่อคำวินิจฉัยที่ 28/2545
 29. ย่อคำวินิจฉัยที่ 29/2545
 30. ย่อคำวินิจฉัยที่ 30/2545
 31. ย่อคำวินิจฉัยที่ 31/2545
 32. ย่อคำวินิจฉัยที่ 32/2545
 33. ย่อคำวินิจฉัยที่ 33/2545
 34. ย่อคำวินิจฉัยที่ 34/2545

ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544
 1. ย่อคำวินิจฉัยที่ 01/2544
 2. ย่อคำวินิจฉัยที่ 02/2544
 3. ย่อคำวินิจฉัยที่ 03/2544
 4. ย่อคำวินิจฉัยที่ 04/2544
 5. ย่อคำวินิจฉัยที่ 05/2544
 6. ย่อคำวินิจฉัยที่ 06/2544
 7. ย่อคำวินิจฉัยที่ 07/2544

สรุปเนื้อหาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา ในรายการ คุยกันนอกศาล
สรุปเนื้อหาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา ในรายการ คุยกันนอกศาล
 1. ครั้งที่ 1 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เรื่อง \\\"การดำเนินการในคดีอาญา\\\"
 2. ครั้งที่ 2 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เรื่อง\\\\\\\"หลักเกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง\"\\\\\\
 3. ครั้งที่ 3 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลทหารตามประกาศ คสช.\\\"
 4. ครั้งที่ 4 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ\\\"
 5. ครั้งที่ 5 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 27กุมภาพันธุ์ 2559 เรื่่อง\\\\\\\"การโต้แย้งอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล\"\\\\
 6. ครั้งที่ 6 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ\\\"
 7. ครั้งที่ 7 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เรื่อง\\\\\\\"เจ้าหน้าที่รัฐกระทำละเมิด ฟ้องศาลไหนดี\"\\\\\\
 8. ครั้งที่ 8 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เรื่อง \\\"เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 และ ฉบับที่ 38/2557\\\"
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
คำแนะนำการใช้งาน CD รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
แบบฟอร์ม
  แบบคำขอคัดสำเนาคำวินิจฉัย
 1. แบบคำขออนุญาตคัดสำเนาเอกสาร

ระเบียบ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 (English)

 5. ข้อบังคับ
 6. ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยการเสนอเรื่อง การพิจารณา และวินิจฉัย พ.ศ. 2544
 7. ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณา และวินิจฉัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 8. ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยการเสนอเรื่อง การพิจารณา และวินิจฉัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 9. ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยการเสนอเรื่อง การพิจารณา และวินิจฉัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
 10. ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยการเสนอเรื่อง การพิจารณา และวินิจฉัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

 11. ระเบียบ
 12. ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
 13. ระเบียบสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการและค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาคำวินิจฉัยหรือคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลหรือเอกสารอื่นอันรับรองสำเนาถูกต้อง พ.ศ. 2544
 14. ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544
 15. ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 16. ระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาตรา 5 (1) พ.ศ. 2543

คู่มือ
  ขั้นตอนการดำเนินการของศาล
 1. การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

 2. การส่งความเห็น การเสนอเรื่อง การรับเรื่องและการพิจารณา
 3. ตัวอย่างหนังสือส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 4. ตัวอย่างคำร้องของคู่ความ กรณีคู่ความยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลต่อศาลที่รับฟ้อง
 5. ตัวอย่างคำร้องของคู่ความ กรณีพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน
 6. ตัวอย่างการจัดทำความเห็นของศาลผู้ส่ง กรณีส่งผ่านหน่วยงานธุรการกลางของอีกศาลหนึ่ง
 7. ตัวอย่างการจัดทำความเห็นของศาลผู้ส่ง
 8. ตัวอย่างหนังสือนำส่งของศาลผู้รับไปที่ศาลผู้ส่งโดยตรง
 9. ตัวอย่างความเห็นของศาลผู้รับ
 10. ตัวอย่างหนังสือเสนอความเห็นกรณีที่ศาลผู้ส่งและศาลผู้รับมีความเห็นตรงกัน (ความเห็นพ้อง)
 11. ตัวอย่างหนังสือเสนอความเห็นกรณีที่ศาลผู้ส่งและศาลผู้รับมีความเห็นแตกต่างกัน (ความเห็นแย้ง)
 12. ตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 13. ตัวอย่างหนังสือส่งคำวินิจฉัยตรงไปยังศาลผู้ส่ง
 14. ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 15. ตัวอย่างหนังสือส่งสำเนาคำวินิจฉัยไปยังหน่วยงานธุรการกลางของศาลที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ